SHARE

May 21

Commercial Vehicle

10 Advantages of an Aluminium Load Body

10 Advantages of an Aluminium Load Body

Newer truck bodies whether medium or large, are built with aluminium bodywork due to its various advantages over steel. Here are the top 10 advantages of an aluminium load body to consider-

1) Using aluminium in place of steel, is able to cut out almost 50% of the truck’s weight if the body-design is correctly optimized, making both small and medium trucks much lighter than they originally were
2) The cost of an aluminium body is only a fraction of the cost incurred to build a steel body
3) A lighter truck body ensures less fuel is burnt during transportation
4) The reduction in weight from an aluminium load body significantly boosts engine performance, even more so in small or medium trucks
5) A decrease in overall weight, allows for higher payloads, therefore more cargo can be carried in lesser trips
6) An aluminium load body is far easier to fix or repair when needed as compared to a steel body
7) Unlike steel, aluminium exhibits higher corrosion-resistance, increasing the life of the truck’s load body by staying rust-free
8) An aluminium body can be reused when replacing an old truck, and if sold with the old truck, fetches better value than a steel body
9) Contrary to general belief, load bodies made of heat-treated aluminium have been proven to be safer than ones designed of steel
10) Being lighter helps reduce the overall possibilities of wear or unforeseen breakdowns due to excess weight loads.
10 Advantages of an Aluminium Load Body “>

Los cuerpos de camiones más nuevos, ya sean medianos o grandes, se construyen con carrocería de aluminio debido a sus diversas ventajas sobre el acero. Estas son las 10 principales ventajas de un cuerpo de carga de aluminio que se deben considerar –

1) El uso de aluminio en lugar de acero, es capaz de recortar casi el 50% del peso del camión si el diseño del cuerpo está correctamente optimizado, haciendo tanto a las camionetas pequeñas como a las medianas mucho más ligeras de lo que originalmente eran

2) El costo de un cuerpo de aluminio es sólo una fracción del costo incurrido para construir un cuerpo de acero

3) Un cuerpo de camioneta más ligero garantiza que se queme menos combustible durante el transporte

4) La reducción de peso de un cuerpo de carga de aluminio aumenta significativamente el rendimiento del motor, aún más en camionetas pequeñas o medianas

5) Una disminución en el peso total, permite cargas útiles más altas, por lo tanto, se puede transportar más carga en menos viajes

6) Un cuerpo de carga de aluminio es mucho más fácil de arreglar o reparar cuando es necesario en comparación con un cuerpo de acero

7) A diferencia del acero, el aluminio exhibe una mayor resistencia a la corrosión, aumentando la vida útil del cuerpo de carga de la camioneta al permanecer libre de óxido

8) Un cuerpo de aluminio se puede reutilizar al reemplazar una camioneta vieja, y si se vende con la camioneta vieja, obtiene un mejor valor que un cuerpo de acero

9) Contrariamente a la creencia general, los cuerpos de carga fabricados en aluminio tratado térmicamente han demostrado ser más seguros que los diseñados con acero

10) Ser más ligero ayuda a reducir las posibilidades generales de desgaste o averías imprevistas debido al exceso de peso de la carga.
10 Advantages of an Aluminium Load Body “>

Ang katawan ng mga bagong trak maging katamtaman lang o malaki ay ginawa ng may aluminium bodywork dahil ito sa mga iba’t-ibang mga pakinabang sa mga bakal. Narito ang mga 10 pakinabang ng aluminium load na katawan na kailangan isaalang- alang.

1 ) Ang pagamit ng aluminium kapalit ng bakal, ay mas bumababa ng halos 50% ang timbang ng trak kung tama ang disenyo ng trak, gagawin nitong magaan ang maliit at katamtamang laki na trak kaysa sa orihinal nitong gawa.
2 ) Ang halaga ng aluminium na katawan ay bahagi lamang ng halaga sa paggawa ng metal na katawan

3 ) Ang magaan na katawan ng trak ay nagsisiguro ng mas kaunting gamit ng gasolina kung ito ay nasa byahe

4 ) Ang pagbawas sa timbang mula sa aluminium load na katawan ay nagpapalakas sa pagganap ng makina, lalo na sa mga maliit at katamtaman na laki na mga trak

5 ) Ang mas mababa sa pangkalahatang timbang, ay nagbigay daan sa mataas na kita, at sa ganitong paraan mas marami ang kalakal na pwedeng maisakay sa mas kaunting byahe

6 ) Ang aluminium load na katawan ay mas madaling ayusin kung kinakailangan kumpara sa bakal na katawan

7 ) Hindi katulad ng bakal, ang aluminium exhibits higher corrosion-resistance ay mas nagpapatagal sa buhay ng trak load na katawan sa paraan na hindi ito kinakalawang

8 ) Ang aluminium na katawan ay maaring gamitin ulit kapag pinalitan ang lumang trak, at kapag ito ay naibenta, mas malaki ang magiging halaga nito kaysa sa bakal na katawan.

9 ) Taliwas sa paniniwala, ang load na mga katawan na gawa sa mga heat-treated aluminium ay napatunayan na mas ligtas kaysa sa mga gawa sa bakal

10 ) Sa pagiging magaan ay nakakatulong ito sa pangkalahantang posibilidad na pagkasira dahil sa labis na timbang.

Tags:

You may like

View Compare ()